Przetargi


Wrocław, 04.09.2009

Titanum spółka z o.o.
ul. Skarbowców 43/10
53-025 Wrocław
titanum@ok.titanum.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 "Paszport do eksportu" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Tytuł projektu: Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla firmy Titanum spółka z o.o. w celu rozpoznania możliwości eksportowych firmy.

Numer referencyjny projektu: WND-POIG.06.01.00-02-030/09
Planowany termin realizacji projektu: 10.08.2009- 10.12.2009

Plan rozwoju eksportu powinien zawierać następujące elementy:
1) informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;
2) opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;
3) opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;
4) opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;
5) opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;
6) analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;
7) opis celów i strategii eksportowej;
8) rekomendację rozwoju działalności eksportowej;
9) wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust.2 w/w Rozporządzenia;
10) szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii;
11) wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Plan rozwoju eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową do realizacji w kolejnych dwóch latach.

Na opracowanym Planie rozwoju eksportu powinna być zamieszczona informacja o fakcie realizacji projektu ze środków PO IG zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006).

Złożona oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta,
- datę sporządzenia,
- cenę całkowitą netto i brutto,
- termin ważności oferty,
- warunki i termin płatności,
- maksymalny czas realizacji opracowania Planu rozwoju eksportu,
- podpis wykonawcy wraz z pieczątką firmową,
- listę referencyjną w przypadku jej posiadania.

Oferta powinna być ważna do: 10.12.2009

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta może być przesłana:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: titanum@ok.titanum.pl
- faksem na numer: 071 3773 815
- za pośrednictwem poczty na adres: ul. Skarbowców 43/10, 53-025 Wrocław

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.titanum.pl i udostępniono w siedzibie zamawiającego mieszczącej się we Wrocławiu, ul. Skarbowców 43/10.

Termin składania ofert upływa w dniu: 14.09.2009

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Nazwa Maksymalna ilość punktów Ilość przyznanych punktów
1
Cena
50
 
2
Jakość
50
 
 
Razem
100
 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizacji projektu w ramach POIG Działania 6.1 "Paszport do eksportu".