Login: Haslo:    
Polityka prywatno軼i

Polityka Prywatno軼i serwisu titanum.pl

 

Definicje

1. Administrator - oznacza Titanum sp馧ka z ograniczon odpowiedzialno軼i z siedzib we Wroc豉wiu ul.Skarbowc闚 43/10 53-025 Wroc豉w, zarejestrowan w S康zie Rejonowym Wroc豉w Fabryczna, VI Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego pod numerem 0000153871, NIP897-16-79-984, kt鏎a 鈍iadczy us逝gi drog elektroniczn oraz przechowuje i uzyskuje dost瘼 do informacji w urz康zeniach U篡tkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególno軼i niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urz康zeniach za po鈔ednictwem których U篡tkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, zwi您ane ze 鈍iadczeniem us逝g droga elektroniczn przez Administratora za po鈔ednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewn皻rzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za po鈔ednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stron internetow lub aplikacj, pod któr Administrator prowadzi serwis internetowy, dzia豉j帷y w domenie titanum.pl i jej subdomenach.

6. Urz康zenie - oznacza elektroniczne urz康zenie za po鈔ednictwem, którego U篡tkownik uzyskuje dost瘼 do Serwisu.

7. U篡tkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mog by 鈍iadczone us逝gi drog elektroniczn lub z którym zawarta mo瞠 by Umowa o 鈍iadczenie us逝g drog elektroniczn.A. Dane Osobowe

1. Dane osobowe U篡tkowników Serwisu polegaj ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

2. Administratorem zbioru danych osobowych U篡tkownik闚 Serwisu jest Titanum Sp.z o.o., ul. Skarbowc闚 43/10 53-025 Wroc豉w.

3. Na zasadach okre郵onych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powy瞠j, ka盥y U篡tkownik ma prawo dost瘼u do swoich danych osobowych oraz mo瞠 膨da uzupe軟ienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub sta貫go wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuni璚ia, je瞠li s one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zosta造 zebrane z naruszeniem ustawy albo s ju zb璠ne do realizacji celu, dla którego zosta造 zebrane. Ka盥y U篡tkownik ma równie prawo zg這szenia pisemnego 膨dania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

4. Podawanie danych osobowych przez U篡tkownika jest dobrowolne, a akceptacja Regulaminu oraz niniejszej Polityki Prywatno軼i oznacza zgod na ich przetwarzanie do celów opisanych w dalszej cz窷ci niniejszego dokumentu

5. Na zasadach okre郵onych w ustawie, o której mowa w ust. 1, oraz ust. 2, 6 oraz 7 niniejszej Polityki Prywatno軼i i po uprzednim wyra瞠niu przez U篡tkownika na to zgody, Serwis mo瞠 przetwarza jego dane osobowe dla celów marketingowych Serwisu i podmiotów trzecich oraz w celu przesy豉nia na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn, jak równie w celu realizacji programów i us逝g dost瘼nych za po鈔ednictwem Serwisu.

6. Z zastrze瞠niem ust.3 niniejszej Polityki Prywatno軼i, dane osobowe U篡tkowników Serwisu podlegaj przetwarzaniu dla nast瘼uj帷ych celów:

a) 鈍iadczenia us逝g przez Serwis

b) komunikacja zwi您ana ze 鈍iadczeniem us逝g przez Serwis

c) tworzenie statystycznych zestawie dotycz帷ych wykorzystywania Serwisu

7. Zgodnie z ust.6 niniejszej Polityki Prywatno軼i i na zasadach w nim okre郵onych dane osobowe U篡tkowników Serwisu podlegaj te przetwarzaniu dla celów marketingowych, w szczególno軼i:

a) w celach marketingowych zwi您anych z funkcjonowaniem przedsi瑿iorstwa Titanum Sp. z o.o.

b) w celu prowadzeniu marketingu na rzecz podmiotów zewn皻rznych w stosunku do Titanum Sp. z o.o.B. Jakie informacje s zbierane

1. Serwis gromadzi informacje o wej軼iach U篡tkownika na strony serwisu.

2. Serwis gromadzi dane o przechodzeniu U篡tkownika pomi璠zy stronami Serwisu.

3. Serwis gromadzi dane o przechodzeniu U篡tkownika do oferty sklepów.

4. Serwis gromadzi informacje o przechodzeniu do innych witryn do których linki s umieszczone w Serwisie.

5. Serwis gromadzi informacje o has豉ch wed逝g których u篡tkownicy wyszukuj informacje w Serwisie.

6. Serwis gromadzi informacje techniczne dotycz帷e korzystania z serwisu: ilo嗆 ods這n, wizyt, unikalnych u篡tkowników, adresy IP komputerów, wykorzystywane przegl康arki www, rozdzielczo軼i ekranu, ilo軼i kolorów ekranu, adresy z których wyst徙i這 wej軼ie do Serwisu, d逝go嗆 korzystania z serwisu, region 鈍iata, pa雟two, województwo, miasto i inne.

7. Serwis gromadzi informacj o danych U篡tkownika umo磧iwiaj帷ych zidentyfikowanie go, tylko wtedy gdy korzysta on z mo磧iwo軼i Wypowiedzi zdefiniowanej w Regulaminie.

8. Serwis do 郵edzenia aktywno軼i u篡tkownika opisanej w punktach B1-7 mo瞠 wykorzystywa mechanizm cookie i narz璠zia nale膨ce do podmiotów trzecich.C. Jak informacje s wykorzystywane

1. Informacje wymienione w punktach B1-5 Polityki Prywatno軼i wykorzystywane s do zbiorczych analiz i interpretowane w sposób grupowy, uniemo磧iwiaj帷y przypisanie informacji do konkretnego u篡tkownika.

2. Informacje wymienione w punkcie B6 Polityki Prywatno軼i wykorzystywane s do zbiorczych analiz statystycznych zwi您anych z ruchem na witrynie titanum.pl. oraz w ca造m Internecie

3. Serwis titanum.pl zastrzega sobie prawo do udost瘼nienia informacji zebranych w sposób opisany w punkcie C1 i C2 Polityki Prywatno軼i publicznie lub podmiotom trzecim.

4. Serwis titanum.pl zastrzega sobie prawo do udost瘼nienia informacji zebranych w sposób opisany w punkcie B7 w przypadku gdy nakazuje tego prawo.D. Polityka dotycz帷a ciasteczek (cookies) i innych podobnych technologii

Niniejszy rozdzia Polityki Prywatno軼i okre郵a zasady przechowywania i dost瘼u do informacji na urz康zeniach U篡tkownika za pomoc plików Cookies i innych podobnych technologii w Serwisie.I. Rodzaje wykorzystywanych Cookies


1. Stosowane przez Administratora Cookies s bezpieczne dla Urz康zenia U篡tkownika. W szczególno軼i t drog nie jest mo磧iwe przedostanie si do Urz康ze U篡tkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania z這郵iwego. Pliki te pozwalaj zidentyfikowa oprogramowanie wykorzystywane przez U篡tkownika i dostosowa Serwis indywidualnie ka盥emu U篡tkownikowi. Cookies zazwyczaj zawieraj nazw domeny z której pochodz, czas przechowywania ich na Urz康zeniu oraz przypisan warto嗆. Administrator mo瞠 tak瞠 u篡wa innych technologii o funkcjach podobnych lub to窺amych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotycz帷e cookies maj zastosowanie równie do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

- Cookies sesyjne: s przechowywane na Urz康zeniu U篡tkownika i pozostaj tam do momentu zako鎍zenia sesji danej przegl康arki. Zapisane informacje s wówczas trwale usuwane z pami璚i Urz康zenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani 瘸dnych informacji poufnych z Urz康zenia U篡tkownika.

- Cookies trwa貫: s przechowywane na Urz康zeniu U篡tkownika i pozostaj tam do momentu ich skasowania. Zako鎍zenie sesji danej przegl康arki lub wy陰czenie Urz康zenia nie powoduje ich usuni璚ia z Urz康zenia U篡tkownika. Mechanizm cookies trwa造ch nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani 瘸dnych informacji poufnych z Urz康zenia U篡tkownika.

3. U篡tkownik ma mo磧iwo嗆 ograniczenia lub wy陰czenia dost瘼u plików cookies do swojego Urz康zenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu b璠zie mo磧iwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagaj plików cookies.II. Cele w jakich wykorzystywane s Cookies


Administrator wykorzystuje Cookies W豉sne w nast瘼uj帷ych celach:

1. Konfiguracji serwisu

- dostosowania zawarto軼i stron internetowych Serwisu do preferencji i uprawnie U篡tkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

- rozpoznania urz康zenia U篡tkownika Serwisu oraz jego lokalizacj i odpowiednio wy鈍ietlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

- zapami皻ania ustawie wybranych przez U篡tkownika i personalizacji interfejsu U篡tkownika, np. w zakresie wybranego j瞛yka lub regionu, z którego pochodzi U篡tkownik,

- zapami皻ania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji tre軼i,

- rozmiaru czcionki, wygl康u strony internetowej itp.

2. Uwierzyteniania u篡tkownika w serwisie i zapewnienia sesji u篡tkownika w serwisie

- utrzymania sesji U篡tkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi瘯i której U篡tkownik nie musi na ka盥ej podstronie Serwisu ponownie wpisywa loginu i has豉;

- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umo磧iwiaj帷 w szczególno軼i weryfikacj autentyczno軼i sesji przegl康arki.

- optymalizacji i zwi瘯szenia wydajno軼i us逝g 鈍iadczonych przez Administratora.

3. Realizacji procesów niezb璠nych dla pe軟ej funkcjonalno軼i stron internetowych

- dostosowania zawarto軼i stron internetowych Serwisu do preferencji U篡tkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególno軼i pliki te pozwalaj rozpozna podstawowe parametry Urz康zenia U篡tkownika i odpowiednio wy鈍ietli stron internetow, dostosowan do jego indywidualnych potrzeb;

- poprawnej obs逝gi programu partnerskiego, umo磧iwiaj帷 w szczególno軼i weryfikacj 廝óde przekierowa U篡tkowników na strony internetowe Serwisu.

4. Zapami皻ania lokalizacji u篡tkownika

- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umo磧iwiaj帷 w szczególno軼i dostosowanie dostarczanych informacji do U篡tkownika z uwzgl璠nieniem jego lokalizacji.

5. Analiz i bada oraz audytu ogl康alno軼i

- tworzenia anonimowych statystyk, które pomagaj zrozumie, z których stron serwisu i w jaki sposób U篡tkownicy Serwisu korzystaj ze stron internetowych Serwisu, co umo磧iwia ulepszanie ich struktury i zawarto軼i;

- tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalaj na klasyfikacj U篡tkowników Serwisu i dostosowania stron internetowych serwisu do antycypowanych preferencji U篡tkowników

6. 安iadczenia us逝g reklamowych

- dostosowania prezentowanych za po鈔ednictwem Serwisu reklam us逝g i produktów w豉snych;

- dostosowania prezentowanych za po鈔ednictwem Serwisu reklam us逝g i produktów firm trzecich;

7. Zapewnienia bezpiecze雟twa i niezawodno軼i serwisu oraz jego danych i tre軼i

8. Cookies w豉sne mog by zamieszczane w urz康zeniu ko鎍owym u篡tkownika serwisu, a nast瘼nie wykorzystywane przez wspó逍racuj帷ych z Administratorem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.Administrator us逝gi wykorzystuje Cookies Zewn皻rzne w nast瘼uj帷ych celach:

1. Prezentowania tre軼i multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które s pobierane z zewn皻rznego serwisu internetowego.

2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za po鈔ednictwem narz璠zi analitycznych takich jak Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzib w USA]III. Mo磧iwo軼i okre郵enia warunków przechowywania lub uzyskiwania dost瘼u przez Cookies

1. U篡tkownik mo瞠 samodzielnie i w ka盥ym czasie zmieni ustawienia dotycz帷e plików Cookies, okre郵aj帷 warunki ich przechowywania i uzyskiwania dost瘼u przez pliki Cookies do Urz康zenia U篡tkownika. Zmiany ustawie, o których mowa w zdaniu poprzednim, U篡tkownik mo瞠 dokona za pomoc ustawie przegl康arki internetowej lub za pomoc konfiguracji us逝gi. Ustawienia te mog zosta zmienione w szczególno軼i w taki sposób, aby blokowa automatyczn obs逝g plików cookies w ustawieniach przegl康arki internetowej b康 informowa o ich ka盥orazowym zamieszczeniu Cookies na urz康zeniu U篡tkownika. Szczegó這we informacje o mo磧iwo軼i i sposobach obs逝gi plików cookies dost瘼ne s w ustawieniach oprogramowania (przegl康arki internetowej).

2. U篡tkownik mo瞠 w ka盥ej chwili usun望 pliki Cookies korzystaj帷 z dost瘼nych funkcji w przegl康arce internetowej, której u篡wa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, mo瞠 wp造n望 na niektóre funkcjonalno軼i dost瘼ne na stronie internetowej Serwisu.